Tel.: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 50 79 1 - 15
eMail: info@pohlschroeder-heerum.de

Ogólne warunki handlowe firmy Pohlschroeder GmbH

Biuro/Dortmund

Hannoeversche Str.24
D-44143 Dortmund

Telefon: +49(0) 231 / 1 89 17 99
Telefax: +49(0) 231 / 21 79 153

E-Mail: info@pohlschroeder.de
Zakład Serwisu-Ladbergen

Heinrich-Buessing-Str.16
D-49549 Ladbergen

Telefon: +49(0) 54 85 / 8 33 6-0
Telefax: +49(0) 54 85 / 8 33 6-501. Wprowadzenie

Dla wszystkich dostaw, usług, ofert oraz innych uzgodnień wiążące są nasze ogólne warunki handlowe. Ogólne warunki handlowe klientów niezgodne z naszymi są wykluczone, wówczas jeśli ich całkowita treść lub jej część nie została przez nas stanowczo potwierdzona. Nasze warunki handlowe stają się wiążące szczególnie poprzez udzielenie zamówienia lub odbiór dostawy. Ich moc wiążąca nie może być unieważniona poprzez prawo obyczajowe, uzgodnienie milczące lub inne konkluzyjne traktowanie.

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy pomiędzy nami a zleceniodawcą następuje wówczas gdy on w sposób stanowczy wskaże, że będzie działać jako pośrednik dla osób trzecich. Umowa ma moc wiążącą po otrzymaniu zamówienia i wysłaniu potwierdzenia jego przyjęcia. W przypadku zawieranie umów metodą handlowej korespondencji elektronicznej zwracamy uwagę na naszej prezentacyjnej stronie internetowej na to, że zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia zapisujemy w bazie danych i że dla zamawiającego są dostępne dane przekazane mu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz że z naszej strony zostaną mu udostępnione stosowne, rzeczywiste i dostępne środki techniczne, za pomocą których może rozpoznać i powiadomić o błędnych danych przed udzieleniem zamówienia.Jako  języki umowy stoją do dyspozycji niemiecki i angielski (fac.). Odrębne uzgodnienia i odstępne ustalenia od naszych ogólnych warunków handlowych, cennika oraz pozostałych ofert w celu ich wiążącego charakteru wymagają naszego potwierdzenia, udzielonego pisemnie lub na drodze elektronicznej korespondencji handlowej. Jeżeli po zawarciu umowy powstaną wątpliwości dotyczące rzetelności zleceniodawcy, to mamy prawo do żądania przedpłaty lub do odstapienia od umowy. Informacja od wywiadowni jest wystarczająca.Nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji o pozyskanej wiedzy.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane w naszym cenniku, ofertach oraz pozostałych dokumentach są cenami netto i zawierają podatek dochodowy, oraz ewentualne inne podatki i składniki w wymaganej prawnie wysokości.

4. Dostawy

Dostawy i wysyłki towarów następują na koszt i odpowiedzialność zamawiającego.  Jeżeli nastąpi opóznienie w dostawie z nieprzewidzianych i niezawinionych przez nas okoliczności (np.opóznienie poddostawcy, oddziaływanie sił wyższych u nas lub u poddostawcy itp.), mamy prawo do przesunięcia dostawy o czas trwania utrudnień. Ządanie odszkodowania w przypadku wydłużonej dostawy jest całkowicie wykluczone, wówczas gdy nie udowodniono nam rażącego niedbalstwa. Jeżeli dostawa nie może nastapić zgodnie z umową, z powodów, które leżą po stronie zamawiającego, to jesteśmy uprawnieni do naliczania kosztów magazynowania i przetrzymywania towaru w wysokości 0,2% wartości netto kwoty umowy w formie ryczłtowej za każdy miesiąc, łącznie z należnym podatkiem. Udowodnienie niewielkiej straty jest zastrzeżone przez zamawiającego natomiast udowodnienie większej straty zastrzeżone przez nas. Przechowanie zaczyna się od dnia wpływu informacji do zamawiającego o gotowości wysyłki na jego odpowiedzialność. Bez odrębnego uzgodnienia jesteśmy uprawnieni w każdej chwili do realizacji dostawy lub częściowej dostawy. Dostawy częściowe mogą być natychmiast fakturowane.

5.Odwołanie i prawo do zwrotu, Pouczenie

Zleceniodawcy przysługuje- w przypadkach dotyczących konsumenta w rozumieniu przepisów prawa- odwołanie dla umowy długoterminowej i umów, w których uzgodniono dostawy częściowe odpowiednio do && 312d, 355 BGB, wówczas gdy nie jest to uzgodniona dostawa towaru, która jest produkowana według specyfikacji klienta lub do której jednoznacznie dostosowane są warunki personalne. Odwołanie nie wymaga podania uzasadnienia. Musi ono tak opisywać umowę, aby mogło być identyfikowane.Odwołanie wynosi dwa tygodnie. Okres odwołania przy dostawie towaru rozpoczyna się nie wcześniej niż jego nadejście do odbiorcy, przy dostawach wielokrotnych towaru tego samego rodzaju nie wcześniej niż nadejście pierwszej części dostawy, przy dostawach częściowych towaru nie wcześniej niż nadejście pierwszej części dostawy częściowej,zaś przy usługach nie wcześniej niż zawarcie umowy.Odwołanie usługi nie przysługuje wówczas, gdy przy wyraznej aprobacie zleceniodawcy rozpoczęliśmy realizację usługi przed upływem terminu przysługującego dla odwołania. Dla dotrzymania czasookresu wystarczy terminowe nadesłanie odwołania lub terminowe odesłanie nam towaru. Ewentualne odwołanie wysyłane jest do Pohlschroeder GmbH&Co.KG, Heinrich-Buessing-Strasse 16, D-49549 Ladbergen.

6. Niemożliwość

Obustronne zobowiązania z umowy są wykluczone, wówczas gdy nasza dostawa po zawarciu umowy nie z naszej winy staje się niemożliwa na przykład wówczas gdy producent, poddostawca, lub dostawca zatrzymają swoją produkcję. W tym przypadku zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy i do niezwłocznego zwrotu przybliżonych kosztów.

7. Warunki płatności

Jeżeli nie uzgodniono inaczej wiążące są:
Uzgodniona łączna cena jest należna po dostawie do zapłaty w ciągu 10 dni.Rabaty są dopuszczalne jedynie w przypadku wyraznej pisemnej zgody.  Przekazane jako pokrycie należności czeki i weksle są ważne wówczas, gdy należność jest potwierdzona wpływem środków na konto jako zapłaty.  Odsetki za zwłokę przy przekroczeniu terminu zapłaty są naliczane w wysokości 5% ponad obowiązującą w danym okresie stopę bazową EZB a mianowicie łącznie z obowiązującym prawnie podatkiem. Wyższe lub niższe odsetki wymagają udokumentowania, jeśli my potwierdzimy wyższe żaś zleceniodawca niższe.W przypadku wadliwej dostawy zleceniodawca może w najwyższym przypadku odliczyć trzykrotność kosztów usunięcia wady

8.Gwarancja

Jeżeli dostarczone towary byłyby obciążone wadą a zleceniodawca przyjmuje je jednocześnie z wiedzą o wadzie, to przysługuje mu prawo do gwarancji w związku wadą, jedynie wówczas gdy zastrzeże sobie dochodzenie praw i przy dostawie poprzez osoby trzecie niezwłocznie przekaże odpowiednie powiadomienie o wadzie, także przy dostawie przez nas zgłosi takie samo zastrzeżenie.  Gwarancja nie obejmuje takich szkód, które zleceniodawca spowodował. Tak długo jak nie zostanie nam dostarczony wadliwy przedmiot dostawy, mamy prawo wyboru do jej uzupełnienia lub do dostawy zastępczej. W tym przypadku ponosimy wszystkie wymagane koszty, nie zostają one poprzez to wyższe, że towar został dostarczony do innego miejsca niż miejsce dostawy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi lub nie możemy uzupełnić dostawy lub dokonać dostawy zastępczej lub realizacja przedłuża się ponad wymagany termin, bądz też proponujemy inny niedogodny sposób uzupełnienia/dostawy zastępczej, tym samym zleceniodawca według własnego wyboru jest uprawniony do odstapienia od umowy lub żądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Jeżeli u zleceniodawcy powstaną w następstwie wadliwej dostawy wymierne lub niewymierne straty obojętnie jakiego charakteru a szczególnie straty w majątku, traci moc nasza gwarancja a obciąża nas rozmyślne lub rażące zaniedbanie. Ta swobodna ilustracja obowiązuje z zastrzeżeniem innych regulacji prawa dotyczącego gwarancji dla produktów. W przypadku gdy nasza odpowiedzialność traci  moc lub jest ograniczona, to powyższe jest w taki sam sposób wiążące dla nas w świadczeniu pomocniczych działań.

9. Zastrzeżenie prawa własności

Dostarczony towar pozostaje naszą całkowitą własnością do momentu całkowitego wyrównania naszych roszczeń obojętnie ilu oraz bez względu na powód z jakiego powstały.Przy bieżącym rachunku zastrzeżenie prawa własności stanowi zabezpieczenie dla naszego wymagalnego salda. Poprzez ciągnione saldo zastrzeżenie prawa własności nie jest naruszone. Dostarczony towar i powstałe poprzez zmieszanie i powiązanie z nim przedmioty mogą być dalej odsprzedane na drodze właściwego obiegu handlowego poprzez zapłatę lub też poprzez dalsze przekazanie prawa własności. Jeżeli odbiorca odsprzeda zakupiony od nas towar, to już tym samym  odstępuje nam, łącznie z całkowitym umorzeniem, wszystkie te roszczenia wobec niego z tytułu dostawy towaru, które powstały poprzez odsprzedaż swoim odbiorcom roszczeń w wysokości swojej ceny łącznie ze wszystkimi dodatkowymi prawami.Odbiorca pomimo podjętego odstąpienia jest uprawniony, do dochodzenia roszczeń z tytułu dalszej odsprzedaży dostarczonego przez nas towaru. To uprawnienie pozostaje jedynie tak długo aż wypełni on wobec nas swoje zobowiązania. Jest on zobowiązany do odprowadzenia nam uzyskanych kwot jeżeli nasze roszczenia stają się wymagalne. Na żądanie odbiorcy jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia przekazanych nam pod określonymi warunkami roszczeń, wówczas gdy nie przekraczają one 20% naszego zabezpieczenia roszczeń. Nabywca jest zobowiązany do odpowiedniego magazynowania będącego naszą własnością towaru. Jeśli towary posiadające zastrzeżone przez nas prawo własności będące u nabywcy zostaną oddane w zastaw osobom trzecim, tym samym nabywca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania zainteresowanych i osoby trzecie jako zastawcę o naszym zastrzeżeniu prawa własności. Wszystkie powstałe dla nas poprzez zastaw koszty ponosi nabywca. Ta sama zasada obowiązuje przy przekazywaniu przez nas innych pozostałych praw. Tak długo jak obowiązuje zastrzeżenie prawa własności, nabywca nie jest uprawniony do oddawania dostarczonego towaru w zastaw, używania jako zabezpieczenia przy ugodzie, do wypożyczania lub przekazywania innym osobom.Przy nieprzychylnym stosunku klienta sprzedawca jest uprawniony do odbioru towaru z zastrzeżonym prawem własności ,i w tym celu uzyskać dostęp do miejsca składowania tj. miejsca dostarczenia towaru z zastrzeżonym prawem własności, także bez uprzedniego zgłoszenia o jego wycofaniu.

10.Wybór prawa, Miejsce i właściwy sąd

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem międzynarodowych przepisów o nabywaniu rzeczy ruchomych, także wówczas gdy zamawiający ma swoją siedzibę za granicą. Jeżeli jedno lub więcej postanowień byłyby chybione, wówczas nie naruszają one pozostałych postanowień. W przypadku, gdy zleceniodawca jest przedsiębiorcą, wyłącznym uzgodnionym i właściwym sądem jest  Tecklenburg, przy czym niezależnie od wagi sporu dla wszystkich rozstrzygnięć  za właściwy uzgadnia się Sąd Administracyjny jako instancję podawczą. Właściwym miejscem jest Ladbergen.